Begroting De Westlandse VVD 2023-2026

Westland, een prachtige en economisch sterke ondernemersomgeving waar het goed wonen en werken is.

Toch zijn er ook zaken waar veel Westlanders zich op dit moment zorgen om maken…

  • Kunnen we ’s avonds nog wel veilig over straat de hond uit laten?
  • Is er voldoende groen om te kunnen recreëren in onze vrije tijd?
  • Kunnen we de energierekening nog wel betalen en hoe krijgen we deze rekening omlaag?
  • Vinden onze kinderen nog wel een geschikte woning in Westland?
  • Komen we nog wel op tijd op ons werk?
  • Is er wel een scheidsrechter voor de sportwedstrijd van mijn kinderen?
  • Blijven de boodschappen nog wel betaalbaar en hoe zit het eigenlijk als ik oud ben?

We zien namelijk dat we ook in Westland steeds meer te maken hebben met criminaliteit en ondermijning, dat veel groen verdwijnt en dat de energierekening voor veel mensen onbetaalbaar is. Ook gaan veel Westlandse woningen op dit moment naar mensen van buiten Westland en duurt het in de ochtend steeds langer om Westland uit te komen met de auto. En ook is het voor (sport)verenigingen steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden.

In de begroting worden grote stappen gezet om deze problemen aan te pakken, want voor u ligt een ambitieus begrotingsdocument. Op hoofdlijnen een begroting met verzamelde hoofdlijnen uit coalitie, maar ook uit oppositie. Een begroting waarin wij alle zeilen bijzetten om Westland meer leefbaar, veiliger, groener, uitdagender en interessanter te maken. In een tijd waarin verschillende crisisvormen elkaar in rap tempo opvolgen, is dit een stevige opgave. Een opgave waar de Westlandse VVD niet voor wil en zal weglopen.

Er ligt nu een begroting waarbinnen wij een lans breken voor meer betaalbare woningen, ervoor vechten om onze ondernemers overeind te houden, een langetermijnvisie ambiëren voor onze bereikbaarheid en lobbyen voor een betaalbare recreatie. Een begroting waarbij wij samen met coalitiepartners ambitieus, doortastend en vernieuwend willen denken midden in een ambtelijk gestolde wereld. Waar wij realistisch willen begroten en vooral zaken voor elkaar willen krijgen.

Desondanks zullen er een aantal stevige populaire, maar ook minder populaire keuzes gemaakt moeten worden. Ook dat gaat de Westlandse VVD niet uit de weg. In het kader daarvan doen we ook graag nog enkele suggesties om bovenstaande problemen aan te pakken.

Een veiliger Westland

Leefbaarheid

Als wij het hebben over leefbaarheid binnen ons Westland, dan staat de veiligheid hoog op de agenda van de Westlandse VVD. Naast een veilige leefomgeving willen wij ook een veilige digitale omgeving, want digitaal opgelicht worden is het nieuwe fietsendiefstal. Naast het feit dat ook die fietsendiefstal hier telkens weer de kop opsteekt, staan wij voor een veilige digitale samenleving. Dat begint vooral bij de inwoners zelf: wees kritisch en bewust bij het gebruik van internet. Ook de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Wat ons betreft heeft onze gemeente hierin een dienende rol voor onze burger. In het kader daarvan willen wij het college graag de volgende vraag stellen: "Hoe staat het er eigenlijk voor met het adviesloket waar burgers hulp en informatie kunnen opvragen na slachtofferschap van digitale criminaliteit?”

Aanpak Ondermijning.

In deze begroting is een stevige paragraaf opgenomen ter bestrijding van ondermijning. De Westlandse VVD heeft zich hard gemaakt om deze op de loer liggende vormen van criminaliteit te herkennen en ons Westland weerbaarder te maken. De gemeente kan dit namelijk niet alleen en heeft alle Westlanders nodig in haar strijd tegen ondermijning. Het is niet genoeg om alleen een bedrag op te nemen in de begroting om ondermijning te bestrijden. De Westlandse VVD heeft zich hard gemaakt voor bewustwording, herkennen van signalen en de groei van de weerbaarheid tegen ondermijnende activiteiten. De Westlandse VVD roept op tot een intensivering van deze aanpak. Dat is hard nodig, want in deze crisistijd zijn we extra kwetsbaar. De Westlandse VVD stelt nadrukkelijk de vraag aan het College wat zij nog meer in het werk kunnen stellen om bijvoorbeeld de informatiepositie, om meer zicht te krijgen op criminele netwerken, sterk te verbeteren?

Groenere leefomgeving

Het Westland is een plek waar Westlanders, maar ook een hoop anderen, graag genieten van zon, zee en kust. De kuststrook maakt ons gebied tot een bijzondere plek, maar een paar honderd meter achter die kuststrook wordt onze gemeente gekenmerkt door woningen, bedrijven, kassen en weinig groen. Wij zijn blij dat er in de begroting extra geld wordt vrijgemaakt voor onze groenvoorzieningen zien al diverse oplossingen om dit geld te besteden. Neem de rotonde bij de Zwartendijk in Monster. Daar ligt op dit moment een stuk provinciale grond braak, waar op een simpele wijze een mooi groen en kwalitatief goede plek van gemaakt kan worden. Een extra groene plek waar Westlanders even kunnen ontsnappen aan de hectiek van het leven. Dit is slechts 1 voorbeeld, maar er zijn meerdere plekken die wij met behulp van het groenbudget reeds in 2023 kunnen ombouwen tot groene parkjes. Wij zouden dan ook graag zien dat de wethouder met de eigenaren van deze grond in gesprek gaat om de mogelijkheden hiervoor te verkennen. Ook is het van belang om bij het ontwikkelen van dit soort plekken helder te hebben aan wat voor type groen de Westlander behoefte heeft. Wij vragen nadrukkelijk aan de wethouder of hij dit inzichtelijk heeft en anders aan de slag gaat om die behoefte te inventariseren?

Energietransitie

Veel Westlanders lopen er op dit moment tegen aan dat het betalen van de energierekening steeds moeilijker wordt. Niet alleen de huishoudens maar ook de tuinbouw kent op dit moment grote problemen waaronder de productie van hun kwalitatief goede producten. De Westlandse VVD is blij om te zien dat er in de begroting ruimte wordt gemaakt om de energietransitie en collectieve verduurzamingsactiviteiten te versterken en uit te breiden. Dit is namelijk een taak die de gemeente  samen met de Westlanders moet en kan uitvoeren! Particulieren kunnen via het Nationaal Warmtefonds financiering aanvragen voor de verduurzamin van de woning. Bij dit fonds is voor huishoudens met een verzamelinkomen tot 45.104 euro sinds 1 november al geborgd dat de lening rentevrij is. We zien echter dat ook grote groepen middeninkomens moeite hebben met het betalen van de energierekening, terwijl verduurzaming voor deze groep mensen ook heel belangrijk is. Huishoudens met een verzamelinkomen boven de 45.104 euro moeten wel rente betalen bij het afsluiten van een lening bij het Nationaal Warmtefonds. De Westlandse VVD dient daarom een motie in, waarin wij het college vragen om de mogelijkheden te onderzoeken om ook in Westland geld beschikbaar te stellen zodat een grotere groep inwoners een lening zonder rentekosten via het Warmtefonds aan kan gaan om energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huis.


Midden- en Kleinbedrijf

De Westlandse VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van de energiecrisis voor de winkelbedrijven in onze gemeente. De energierekening voor bijvoorbeeld bakkers en slagers is, voor wie geen contract heeft, wel drie tot viermaal hoger dan voor de energiecrisis. Dat is voor niemand vol te houden. En onze zorg gaat verder dan alleen de winkel en ondernemer: als het fout gaat verliezen mensen hun baan en daarnaast gaat met lege panden ook de levendigheid in onze winkelkernen achteruit. Onze winkelstraten moeten gevuld blijven met lokale winkeliers, alleen zo behouden we het unieke karakter. En iets dat verdwijnt, is niet zomaar terug. Nu kan de gemeente dit probleem niet alleen oplossen, maar het is wel zaak dat er zicht is op de consequenties en de problemen die er zijn. Dit vraagt ook om goed contact met de Bedrijven Investeringszone ’s, en indien nodig, maatwerk per winkelier. Ook is het wat de Westlandse VVD betreft belangrijk dat de gemeente mede lobby voert voor het belang en behoud van winkeliers in onze dorpen. De prijzen zijn nu hoog, maar er moet perspectief komen zodat bedrijven, en dus ook winkeliers, toekomst hebben. Kan het College aangeven wat de energiecrisis concreet betekent voor Westlandse ondernemers in de diverse Westlandse dorpskernen? Houden bedrijven het hoofd boven water als er geen noodhulp komt van overheidswege? Wat doet het College specifiek om bedrijven een toekomst te bieden?

Glastuinbouw

Glastuinbouw is onze economische motor. Tuinen doen we hier al meer dan 100 jaar. En de tuinbouw, of breed het tuinbouwcluster, heeft in al die jaren niet stilgestaan. We zijn bekend met steeds efficiëntere teelttechnieken met bijvoorbeeld minder water en energiegebruik. Innovatie is hier niet vreemd. Als we naar energievoorziening kijken is het realiseren en gebruik van geothermie daar een voorbeeld van. Van de totale landbouw is de tuinbouw het meest efficiënt in het kweken van voedsel. Dat staat met de huidige energieprijzen sterk onder druk. We benadrukken dan ook dat ons er alles aan gelegen is de tuinbouw hier groot te houden. Hier ondernemen en werken mensen, wordt geld verdiend, wordt zeer hoogwaardig voedsel geteeld en wordt kennis ontwikkeld. Aan de prijs kunnen we als gemeente nu niet veel doen, maar we kunnen als gemeente wel voorwaarden scheppen (ruimtelijk-, energie, vestigingsbeleid) zodat hier toekomst is voor tuinbouw. Gelukkig werkt het college daaraan en voert zij lobby naar het rijk om de toekomst voor tuinbouw zeker te stellen. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is rondom de lobby naar het rijk en wat de voortgang is in de lokale energievoorziening?

Wonen en genieten, een leven lang

Westlanders zijn honkvast, wij willen graag in onze prachtige gemeente blijven wonen en genieten van wieg tot graf! Wij zijn eensgezind, dit is de beste plek om te leven en te wonen. Desondanks zijn veel jongeren, maar ook ouderen gedwongen om het Westland te verlaten omdat zij geen geschikte woning kunnen vinden. Wij zijn blij dat de focus van de gemeente steeds meer op de urgente woonbehoefte van deze Westlander ligt. De gemeente kiest voor de woonbehoefte onder andere voor het realiseren van flexwoningen, waarmee we op een snelle en goede manier woningen kunnen bouwen voor onder andere onze starters. Een flexwoning is namelijk allang geen zeecontainer meer, maar gewoon een kwalitatief goede woning. Goede voorlichting en communicatie is hier essentieel en hiermee kunnen bezwaren en onrust onder de inwoners worden voorkomen en kunnen starters snel hun nieuwe woning betrekken. Daarnaast stuurt de Westlandse VVD erop dat het college flexibel omgaat met de braak liggende gronden, die over vele jaren waarschijnlijk een nieuwe bestemming krijgen, maar die nu mooi tijdelijk kunnen worden gebruikt voor deze flexwoningen.

Gebiedsontwikkeling

In relatie tot het wonen en genieten van wieg tot graf is de gebiedsontwikkeling in Westland erg belangrijk. Gebiedsontwikkeling is van belang in alle aspecten van hoe Westlanders zich bewegen, wonen, recreëren, werken en hoe de economie zich ontwikkelt. Voor de Westlandse VVD is het belangrijk dat bij goede en haalbare initiatieven gemeenten, ondernemers en inwoners naast elkaar staan en elkaar versterken, in plaats van tegenover elkaar. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de gemeente beperkte grond in eigendom heeft en dus afhankelijk is van derde partijen bij de snelle ontwikkeling van deze grond. Daarom is het ook zo belangrijk dat de gemeente haar best blijft doen om deze partijen te verleiden om de grond te ontwikkelen in het belang van de Westlandse inwoners. De gemeente dient het overzicht te houden, open te staan voor vernieuwende initiatieven, ruimte te geven en flexibel te zijn waar dit kan. We weten inmiddels dat de gemeente partijen bij elkaar kan brengen, maar weten deze partijen de gemeente zelf ook actief te vinden of moeten ze daarop worden gewezen? En met welke snelheid en pro activiteit wordt er omgegaan met initiatieven van deze grondbezitters? Neem het voorbeeld van woningbouwprojecten. Er is een grote vraag naar betaalbare woningen. Waar landelijk de definitie van betaalbare woningen ligt op de NHG-grens, namelijk 355.000 euro, hanteert Westland de 355.000 euro als definitie voor middel dure koop en 208.000 euro als goedkope koop. De Westlandse VVD is hier blij mee, maar maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen rondom de indexeringen in de bouw en de stijgingen van alle kosten. Het wordt hierdoor voor projectontwikkelaars nog interessanter om duurdere woningen te gaan bouwen om de businesscase rond te krijgen. Hoe gaat het college erop toe zien dat het aandeel van de nieuw te bouwen betaalbare woningen ook daadwerkelijk rond het prijspeil van de goedkope koop blijft liggen, zoals dat is vastgesteld in de woonvisie? In de begroting lezen we dat in 2022 een budget is begroot van €769.000 wat is bedoeld voor een bijdrage aan de ontwikkeling van sociale en betaalbare woningbouw en het omvormen van middelduur naar betaalbaar. In de begroting van 2023 zien we dit budget niet terugkomen? Kan het college toelichten wat daar de reden voor is? En hoeveel aandacht gaat eruit naar het betaalbaar houden van de middel dure huur?

Een bereikbaar Westland

Het Westland wordt gekenmerkt door vroege vogels. De bedrijvigheid in het Westland begint al vroeg, maar dit zorgt bij de bereikbaarheid ook voor problemen. Wegen staan al op vroege tijdstippen vast en de doorstroming is niet soepel. De bereikbaarheid van onze gemeente is echter van groot belang voor zowel ondernemers, werknemers en bewoners. De Westlandse VVD is verheugd om te zien dat de mobiliteit van het Westland in de komende jaren wordt verbeterd en er meer fiets- en autowegen worden gerealiseerd. Ook het investeren in inwoners om veilig verkeersgedrag te realiseren kan op onze goedkeuring rekenen. De Westlandse VVD wil echter wel benadrukken dat we de automobilisten in onze streek niet moeten ontmoedigen. We moeten de hardwerkende Westlanders niet straffen voor het gebruik van de auto, omdat de auto ons ook de vrijheid geeft te gaan en staan waar we willen. Snelheidsverlagingen en flitspalen kunnen worden ingezet waar strikt noodzakelijk én in het belang van de verkeersveiligheid. Mobiele snelheidscontroles kunnen in de dorpskernen worden gehouden om de echte 39;verkeershufters; te kunnen pakken.

Vrijwilligers in Westland

Onze Westlandse vrijwilligers moeten we koesteren, zij zijn zo belangrijk voor ons mooie Westland. We zien echter dat steeds meer Westlandse verenigingen te kampen hebben met een tekort aan vrijwilligers. Om het tij te keren, dient de Westlandse VVD daarom een motie in, waarin wij het college vragen met scholen in gesprek te gaan over de maatschappelijke stage.

Tekort aan Gemeentelijk Personeel

Ten slotte zien we dat veel ambities niet waargemaakt kunnen worden vanwege personeelstekort en dat is zonde! De Westlandse VVD dient daarom de volgende motie in: “Plan van aanpak capaciteitsprobleem, waarin wij het college oproepen om met een plan van aanpak te komen om de capaciteit en productiviteit binnen de eigen dienst te vergroten met als doel alle ambities uit het coalitieakkoord uit te kunnen voeren”.

Tot slot

We willen allemaal wonen en leven (en het liefst zonder bovenstaande zorgen) in een Westland waar we trots op kunnen zijn. Westlanders zijn trotse mensen. Trots op waar ze vandaan komen en trots op de mentaliteit. Laten we ervoor zorgen dat dit zo blijft, ingrijpen als gemeente waar het nodig, maar bovenal onze handen uit de mouwen blijven steken om de Westlander nog trotser te maken.  

Dankwoord

Om de Programmabegroting 2023-2026, binnen een betrekkelijke korte periode, op te stellen is door

Westlandse ambtenaren weer een knap huzarenstukje geleverd. De Westlandse VVD wil graag deze ambtenaren bedanken voor hun voortreffelijke prestatie. Ook daar mogen wij als Westland trots op zijn.


De Westlandse VVD

Namens de Fractie

Guus Bakker/ Fractievoorzitter