De Westlandse VVD in het nieuws: Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten Hoge Geest

Op maandag 24 januari heeft de fractie van de Westlandse VVD vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Hoge Geest.

Maandag 24 januari 2022, www.westlanders.nu

Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten Hoge Geest

In december 2021 is de fractie van de Westlandse VVD op de hoogte gesteld van het voorgenomen huisvesting van 228 arbeidsmigranten door verontruste omwonenden van de Hoge Geest te Naaldwijk.

Tijdens een digitale informatiebijeenkomst op 17 januari 2022 is de fractie van de Westlandse VVD inhoudelijk meegenomen in deze voornemens. Verontruste bewoners hebben ons in meerdere bijeenkomsten bijgepraat en wij hebben de locatie meerdere malen op verschillende tijdstippen “geschouwd”. Ook hebben wij de verkeerssituatie op meerdere tijdstippen aanschouwd. Het veelvuldig gebruik van de in/uitrit zal gaan leiden tot zeer verkeersgevaarlijke situaties op een toch al onveilig ingedeelde, zeer drukke en onoverzichtelijke weg.

Het voornemen van het college is om op een tuinbouwlocatie, aan de Hoge Geest te Naaldwijk, tijdelijke huisvesting te creëren voor 228 arbeidsmigranten. Het plan omvat vier meerkleurige “woontorens” van drie woonlagen, een recreatiegebouw en een flink aantal parkeerplaatsen. De ontsluiting van het terrein zal plaatsvinden aan de zijde van de Hoge Geest te Naaldwijk. De huisvesting is geprojecteerd direct tussen en zeer nabij een aantal privéwoningen en grenst gedeeltelijk aan een bedrijfsterrein. Het dichtbebouwde perceel wordt, vanwege de tijdelijke aard (10-15 jaar), niet voorzien van bomen.  

De Westlandse VVD kan niet positief staan ten opzichte van dit project in deze vorm. Wij zijn van mening dat er onoverkomelijke bezwaren zijn voor wat betreft de verkeersveiligheids-situatie en de inpasbaarheid. De beoogde bebouwing staat qua omvang niet in verhouding met de grootte van het perceel en valt volledig uit de toon. De situering is heel dicht bij de privéwoningen en het plan in deze omvang vormt een veel te grote inbreuk op de privacy van omwonenden. Het project is te “invasief” voor deze woonomgeving. Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:  

1. Is het college het met de Westlandse VVD eens dat de inpassing van een omvangrijke huisvestingslocatie zoals omschreven veel te ingrijpend is in deze woonomgeving?

2. Is het college het ook met de Westlandse VVD eens dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de verkeers-onveilige situatie ter plaatse?

3. De Westlandse VVD bepleit in deze situatie een véél kleiner woonproject, gesitueerd in een parkachtige (aan te leggen) omgeving. (desnoods gebruik makend van “semi boomgroei”1 ). Kan het college met de zienswijze meegaan en:” a. met de zeer constructief meedenkende omwonenden daadwerkelijk in overleg treden om te komen tot een nieuw, collectief gedragen, plan? b. Indien uit een gedegen verkeersveiligheidsonderzoek blijkt dat er óók een veel minder omvangrijk woonproject op deze locatie leidt tot onoplosbare verkeersonveilige situaties überhaupt afzien van huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie? “

Namens de fractie van VVD Westland,

Guus Bakker / Peter Hartman