Schriftelijke vragen inzake dierenwelzijn

© Google

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 15 februari 2021 door de fractie VVD Westland, inzake dierenwelzijn.


Blijkens berichten in de media zijn op 8 februari jl. 19 runderen en 22 schapen elders ondergebracht. De dieren kregen niet de juiste verzorging. De eigenaar heeft de kans gekregen het welzijn van de dieren te verbeteren maar bij hercontrole bleek dat dit niet gebeurd was.


Blijkens berichten vanuit onze achterban betreft het dieren van de eigenaar die eerder zijn wolvarkens verkeerd stalde en wordt deze persoon ook door de gemeente ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.


Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:


  • Klopt het dat de gemeentewerkzaamheden en/of diensten aan deze persoon uit besteedt?
  • Vindt het college deze samenwerking passend gelet op het gebeurde?
  • Kan het college aangeven of en hoe vanuit de gemeente een toetsing plaats vindt inzake het respecteren van dierenwelzijn bij het verstrekken van opdrachten?
  • Is er aanleiding om een dergelijke toetsing te verbeteren?


VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

 

Namens de fractie van VVD Westland,

 

Geraldine van der Knaap