Schriftelijke vragen inzake huisvestingsproject Jonkheyd in voormalig schoolgebouw aan de Madeweg in Monster

© Google Maps

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 5 oktober 2020 door de fractie VVD Westland, inzake huisvestingsproject Jonkheyd

 

Een aantal maanden geleden werd bekend dat in het voormalig schoolgebouw aan de Madeweg 1 in Monster een huisvestingsproject voor flexwonen gaat komen. De doelgroep die gemeente Westland onder meer voor ogen heeft is de groep jongeren die zelfstandig willen gaan wonen en hier een start kunnen maken met hun woon carrière.  Het gaat om in totaal 14 woonunits. Dit project, genaamd Jonkheyd, is onder gebracht bij Totalus, die het beheer zal gaan doen. Jongeren met een sociaal maatschappelijke Westlandse binding kunnen zich daar aanmelden.

 

De fractie van VVD Westland juicht deze ontwikkeling van harte toe!

 

Inmiddels hebben zich heel veel gegadigden aangemeld, het zouden er al meer dan 150 zijn.

 

Vanuit onze achterban bereiken ons echter vele vragen over de aanmeldprocedure: jongeren hebben zich aangemeld, maar krijgen later een brief dat het niet als aanmelding wordt beschouwd maar was om de interesse te polsen.

Onduidelijk voor hen  is wat de criteria zijn waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een woning bij Jonkheyd. 

Ook is de selectie- en toewijzingsprocedure onduidelijk: wie beslist uiteindelijk welke jongeren een woning krijgen, de gemeente of Totalus en is daar WMO en/of het SKT bij betrokken?

 

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 

  1. Kan het college aangeven wat de selectiecriteria zijn voor jongeren die zich willen aanmelden bij het project Jonkheyd?
  2. Kan het college aangeven hoe de selectieprocedure verloopt?
  3. Kan het college aangeven welke rol de gemeente, WMO en SKT (Sociaal Kern Team) spelen in samenwerking met Totalus bij de toewijzing van de woningen?

 

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

 

Namens de fractie van VVD Westland,

 

Geraldine v/d Knaap