Liberale gemeentepraat 19 februari 2019

© Fractie VVD Westland

Huisvesting Arbeidsmigranten Honderdland

Vandaag 19 februari 2019 spraken we over het wel of niet de ruimte geven aan een ontwikkeling voor arbeidsmigranten huisvesting op Honderdland.

In het raadsvoorstel vroeg het college aan de raad om akkoord te gaan tot weigering van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De VVD Westland is niet akkoord gegaan met het raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel stagneert de realisatie van huisvesting arbeidsmigranten.

We hebben een grote opgave als gemeente Westland in het vraagstuk van de arbeidsmigranten huisvesting. Jaarlijks werken in het Westland gemiddeld twaalf- tot vijftienduizend tijdelijke arbeidsmigranten.

We hebben met elkaar de doelstelling afgesproken om 2.000 bedden te realiseren in deze college periode. 2.000 bedden voor arbeidsmigranten, die we nodig hebben om de handjes te leveren voor het vele werk wat we hebben in ons Westland. Bovendien werkt een steeds grotere groep jaarrond in de Westlandse bedrijven en groeit de werkgelegenheid op Bedrijventerrein Honderdland door een toename van agro gerelateerde bedrijven. Door dit voorstel houden we een locatie tegen die voor een deel in onze doelstelling kan voorzien.

Het college geeft vele haakjes om overige nog te ontwikkelen locaties tegen te houden. Er is altijd wel een reden te vinden om iets niet te doen. Maar naar onze mening creëer je hierdoor een voedingsbodem om het NIMBY principe te laten ontkiemen. NIMBY, Not In My Backyard..

Door huisvesting op deze locatie en straks ook op andere locaties toe te staan kunnen we de druk op de huizenmarkt in de kernen verlagen. Zonder dit soort ontwikkelingen blijven we genoodzaakt arbeidsmigranten in woningen in de kernen te huisvesten, en dat terwijl er zoveel andere woningzoekenden zijn die al langer uitkijken naar betaalbare woningen.

Wethouder Zwinkels heeft het al eerder aangegeven. Er is een nijpend tekort aan bedden voor arbeidsmigranten. Wij willen hierin geen misstanden laten ontstaan en respectvol omgaan met deze groep. Laten we deze ontwikkeling op Honderdland dan ook de ruimte geven.

Als politieke partij, VVD Westland, staan wij voor het algemeen belang ván het Westland en dan moet je soms beslissingen nemen die niet goed verkopen maar wel goed zijn voor het algemene Westlandse belang.

Natuurlijk houden we oog voor het belang van de inwoners van Maasdijk die hier in grote getale zijn om hun ongerustheid uit te spreken. Wij hebben vertrouwen in het professioneel beheer die 24/7 aanwezig en bereikbaar is om overlast te voorkomen. In geval van overlast voor inwoners van het Westland, moet er vanzelfsprekend gehandhaafd worden. Wij zullen bij het college aandringen op preventie en handhaving van overlast en daar scherp op toezien.

VVD Westland zal dus met dit voorstel om deze ontwikkeling op Honderdland tegen te houden, niet akkoord gaan Wij menen daarmee het Algemene Westlandse belang te dienen.


Evenementen nota

VVD Westland is verheugd over de gewijzigde evenementennota Westland en daarmee de intrekking van de op 11 december 2018 vastgestelde evenementennota Westland.

Complimenten voor het college en met name de burgemeester die op korte termijn en zorgvuldig naar de bezwaren en onrust van de diverse verenigingen, oranje-comités, ondernemers én raadsleden heeft geluisterd. De oranje comités uit onze achterban geven aan dat zij zich goed gehoord voelden. Zij verdienen onze grote waardering en alle ondersteuning. Goed om van hen te vernemen dat de burgemeester periodiek met hen in overleg blijft.

Aangezien in de commissie al de nodige inhoudelijke en technische vragen zijn gesteld beperk ik mij tot deze waarneming en zullen wij voor het voorstel stemmen.