3 pijlers uit de Jaarrekening 2017

Aantrekkelijk Westland
Wij danken alle vrijwilligers die zich inzetten in het vrijwilligers leven. Deze mensen dragen bij aan een aantrekkelijk Westland.

Door het Leefbaarheidsfonds heeft het Westland in 2017 ook een impuls gehad. Ook de centra van s Gravenzande en Naaldwijk zijn opknapt. De betrokkenheid van de Westlander, voor dit soort projecten, is de laatste jaren ook flink toegenomen. Het is ook te prijzen dat de herinrichting tot stand is gekomen door een proces waarbij alle betrokkenen uitgenodigd en gehoord zijn, het participatieproces.

Het voordeel van zo’n proces is dat iedereen de gelegenheid krijgt zijn of haar inbreng te geven. Het nadeel is dat je niet altijd krijgt wat jij wilt. Het getuigd van respect voor de mening van de meerderheid als je de uitkomsten van het participatie proces respecteert.

Het verbaasd ons dan ook dat een zorgvuldig proces, waarbij alle betrokkenen gehoord zijn, in deze raadzaal onderuit gehaald is door de mening van een kleine groep. VVD Westland respecteert de motie van Westland Verstandig, die een meerderheid heeft gehaald, maar ervaart dit wel als een afbraak van het gevolgde participatieproces in 's-Gravenzande. We moeten ons als raad gaan afvragen of een participatie proces, waar we als gemeente tonnen in hebben geïnvesteerd om ieders mening mee te laten wegen, hier voor de bühne te niet te doen. Dit geld hadden we dan beter direct kunnen stoppen in de ophoging van de druivenbuurt in De Lier.

VVD Westland blijft voorstander van het participatie proces. Laten we de belanghebbenden niet alleen het gevoel geven dat hun mening er toe doet, laten we de resultaten van zo’n proces respecteren!

Wat VVD Westland betreft krijgen in de komende periode de kleinere dorpen als Heenweg, Kwintsheul en Honselersdijk prioriteit om levendige en duurzame dorpen te blijven. Voor Kwintsheul betekent dit zonder uitstel bouwen in de dorpskern en de bereikbaarheid van de buitenwijken naar de dorpskern garanderen. Voor wat betreft dat laatste verwacht VVD Westland hiervoor een plan van het college op basis van de voorstellen van het burgerinitiatief ‘De Heulse Aanpak”. Ook vragen we aandacht voor Poeldijk. De plannen voor het pleintje aan de Voorstraat zijn er, het geld, dus aan de slag zou ik zeggen,

We zouden ook graag zien dat drijvende borders in het college werkprogramma worden opgenomen. Er zijn er nu al een aantal in Kwintsheul. VVD Westland zou een pilot aan de damwanden van de ISW Gasthuislaan waarderen.

Het college hanteert ook het standpunt, Levendige Kernen! Het is noodzakelijk dat de gemeente de ondernemers met initiatieven anders gaat benaderen, meer vanuit de meedenk modus, open armen beleid voor de bestaande Westlandse ondernemer. Kan het college aangeven hoe zij dit speerpunt concreet gaat uitvoeren? Wij zien het college werkprogramma met bijzondere belangstelling voor dit onderwerp tegemoet

Droge voeten
Door heel Nederland en ook in het Westland komen er clusterbuien voor. Deze buien zorgen voor zoveel water in korte tijd dat de huidige afvoeren het niet meer aan kunnen. Het afgelopen jaar is er op dit gebied veel gedacht in plannen. Denken aan voorkomen van wateroverlast, verwerken hemelwater en het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is in 2017 gezocht naar een aantal optionele waterbergingen. Onder leiding van Bram Meijer is daar dan ook hard aan gewerkt. Begin 2018 zal de uitwerking van de verschillende calamiteiten bergingen, waaronder aan de Galgeweg, worden uitgewerkt. Dat is een mooi begin maar niet altijd de beste oplossing. Het graven van bergingen neemt ruimte in. Voor VVD Westland is het meervoudig gebruik van de openbare m2 noodzakelijk voor het opvangen, verwerken en bergen van water. Denk aan berging systemen onder de rijbaan, gekoppeld aan de hemelwaterafvoer of ondergrondse bergbezinkbassins. Hiermee vangen we water op en brengen het gecontroleerd naar het openbare water. VVD Westland zal een motie indienen om in nieuwbouwprojecten dit soort systemen op te nemen in de ontwikkeling.

Onderwijs
VVD Westland ziet dat er afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in onderwijs en in onderwijsgebouwen. Maar er zijn nog vele knelpunten die opgelost moeten worden. Eén van die knelpunten is Dijckerwaal. VVD Westland is van mening dat je niet moet wachten tot de wijk volgebouwd is maar starten met de voorzieningen als oplevering van woningen plaatsvind. Wij zien de paragraaf hierover, in het college werkprogramma, dan ook met belangstelling te gemoet.

Of kan het college nu antwoord geven op de volgende vraag; per wanneer wordt gestart met de bouw van een voorlopig schoolgebouw in Dijckerwael?

Op 5 juli 2016 werd er een motie “Aanpak Laaggeletterdheid” van VVD Westland aangenomen. In deze motie staat de aanpak laaggeletterdheid in het Westland centraal. Het college is verzocht om binnen 5 jaar de laaggeletterdheid met 30 procent te verbeteren en daartoe een plan van aanpak te maken met o.a. het SKT, het Taalhuis en het Werkplein. Vraag aan het college: kunt u een update geven, hoe ver het daarmee staat?

Verder pleit VVD Westland voor meer bewegingsonderwijs. Aangetoond is immers dat meer bewegen op school tot gezondere kinderen leidt die betere prestaties leveren. Kortom een win- win situatie. VVD Westland vraagt het college te onderzoeken of de invoering van twee keer per week gym door een vakleerkracht gerealiseerd kan worden en zal daartoe, indien het niet opgenomen is in het College Werk Programma, bij de begroting een motie indienen.